Update: de stemmen worden opnieuw geteld in De Wolden

Stemmen tellen in Koekangerveld.
Stemmen tellen in Koekangerveld.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Zuidwolde – De gemeenteraad van De Wolden heeft vanavond besloten dat alle stemmen in De Wolden opnieuw geteld worden. Daartoe had de VVD opgeroepen nadat een eerste verzoek aan het centrale stembureau werd afgewezen.

De raad ging unaniem akkoord met het verzoek, omdat de fracties van mening zijn dat de uitslag kloppend moet zijn. Alleen Mark Turksma (PvdA) had aanvullende vragen, maar ging na het antwoord van Marcel Hulst (VVD).

Wanneer minstens een kwart van de raadsleden daartoe ene schriftelijk verzoek indient, kan een dergelijk voorstel worden voorgelegd aan de raad. Met 4 zetels in de oude raad voldoet de VVD aan die eis. De raadsleden Marcel Hulst, Oscar Pont, Henny Scheper en Ruud Smit dienden een schriftelijk verzoek in. De gemeenteraad mag los van de wettelijke criteria een besluit nemen om wel of niet over te gaan tot het hertellen van de stemmen. De raad hoeft hierbij geen aandacht te schenken aan de wettelijke criteria, maar heeft een eigenstandig beoordelingskader.

Geen fouten gemaakt

Het centraal stembureau heeft maandag besloten niet over te gaan tot hertelling van stemmen. Het verzoek van een kiezer voldeed namelijk niet aan alle wettelijke criteria die het centraal stembureau moest hanteren bij de beoordeling van het verzoek. ‘Het centraal stembureau kan alleen tot een hertelling besluiten als er een ernstig vermoeden bestaat dat door een of meer stembureaus bij de stemopneming zodanige fouten zijn gemaakt, dat zij van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Er moet aan al deze elementen zijn voldaan om te kunnen komen tot de conclusie dat een hertelling noodzakelijk is’, zo luidt de regel. Van de vier wettelijke criteria voldeed het verzoek van de VVD niet aan de criteria,
omdat er op basis van de ingediende processen verbaal geen zodanige fouten zijn gemaakt die van invloed zijn op de zetelverdeling. Dat deelde burgemeester Inge Nieuwenhuizen de VVD maandag ook al mee.

Wanneer eventueel hertellen?

Deze  wordt de vergadering vervolgens geschorst. De gemeenteraad verzoekt de burgemeester dan om de hertelling onder verantwoordelijkheid van de raad uit te voeren. Team Burgerzaken wijst namens het college van B en W de bemensing aan, de hertelling vindt plaats op donderdag 24 maart. Deze is openbaar. Indien de hertelling niet tot wijzigingen leidt, is geen nieuw proces-verbaal nodig. Formeel geldt dat de nieuwe uitslag met de juiste getallen dan door de gemeenteraad wordt gepubliceerd als raadsstuk.

Op donderdag 24 maart wordt de op 22 maart geschorste vergadering om 19.30 uur heropend, aansluitend volgt die avond om 20.00 uur het informeel, openbaar overleg tussen de politieke partijen, zoals gepland, waar de onderwerpen die van belang zijn voor het opstellen van een raadsbreed programma worden besproken.

Op maandag 28 maart wordt tijdens de raadsvergadering afscheid genomen van de huidige raadsperiode, aanvang 16.00 uur; de installatievergadering vindt op woensdag 30 maart plaats, waarin tevens een debat over de verkiezingsuitslag plaatsvindt.

Reacties

Cookieinstellingen