ChristenUnie predikt ongehoorzaamheid over sociaal domein

Foto: Artizzl media

Zuidwolde – De Partij van de Arbeid legt zich niet zomaar neer bij een bezuiniging van 600.000 euro op het sociaal domein, om de tekorten weg te werken. De ChristenUnie roept zelfs op tot ongehoorzaamheid richting Den Haag.

De ChristenUnie durfde bij monde van Boudewijn Vlot, die de zieke Jaap Wiechers verving, dat de hoofdoorzaak voor de tekorten in Den Haag ligt. „Hier moet een einde aan komen en wij vinden, dat de gemeentes veel harder op zouden moeten treden tegen onze landelijke overheid.” Vlot kwam met het voorbeeld van de €19-regeling voor 4 weken huishoudelijke WMO-hulp zonder financiën van het Rijk. „Een drogmaatregel. De belastingbetaler betaalt de huishoudelijke hulp van de mensen die meer en veel meer dan een modaal inkomen verdienen. Wij moeten als gemeentes ongehoorzaam durven zijn en gewoon terug keren naar een inkomensafhankelijke bijdrage en niet bang zijn voor een rechtszaak of juridische proces.”

Politieke agenda

Volgens PvdA’er Mark Turksma is het jammer dat de herijking van het sociaal domein, dat komend voorjaar op de politieke agenda komt, vooral financieel gedreven is. „De PvdA wil niet in de fuik zwemmen van het college dat de ingeboekte bezuiniging, hoe dan ook gehaald moet worden.” Hij hield de optie open om, afhankelijk van de herijking in maart, wat meer uit de reserve te financieren. „Als de nood aan de man komt, zijn er ook nog wel andere mogelijkheden. Het is voor de PvdA bespreekbaar om de € 333.000 per jaar voor Initiatiefrijk de Wolden, desnoods een jaartje over te slaan. Initiatiefrijk De Wolden is belangrijk en een goede steun in de rug voor allerlei initiatieven, maar bezuinigen is keuzes maken. En de PvdA kiest dan, als uiterste middel, voor een of enkele jaren pauze voor Initiatiefrijk als we daarmee dramatische bezuinigingen binnen het sociaal domein kunnen voorkomen of verzachten.”

Geoormerkt geld

Turksma wees er  donderdag in de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op dat in de beginjaren dat de gemeente het sociaal domein op het bordje kreeg vanuit het Rijk, er jarenlang meer geld werd ontvangen dan eraan besteed werd. „De algemene reserve is zo miljoenen groter geworden. Geen geoormerkt geld, maar wel geld waar een morele verplichting op rust, wat de PvdA betreft.”

De sociaaldemocraat had nog een tip voor het college, om eens te kijken naar de ‘methode Oldenzaal’. Dan gaat het vooral om de vanuit Den Haag opgelegde maatregel, dat huishoudelijke aanvragen à 19 euro per uur alleen maar via de WMO mogen verlopen. Het kost De Wolden tonnen meer, wist Turksma. „Een inkomenstoets past daarbij niet en is onwettig. In Oldenzaal stelt men voor de huishoudelijke hulp van de WMO over te hevelen naar de bijzondere bijstand. Dan kun je deze zorg weer koppelen aan het inkomen van de aanvrager.”

Wethouder Jan van ’t Zand wees er in zijn antwoord op dat er in et nieuwe jaar een brede maatschappelijke discussie wordt gevoerd over herijking van het sociaal domein. ‘Daarbij is een financiële balans het uitgangspunt.’ Hij wees de suggestie van de ChristenUnie af en adviseerde de raad ook om tegen de bezuiniging van 6 ton te stemmen. ‘En wat Oldenzaal betreft: dat is een U-bocht constructie waarmee Oldenzaal de regering in Den Haag wil bewegen om een fundamenteel andere keuze te maken.”

Reacties