Provincie trekt knip voor investeringen: 52,5 miljoen

Steunmaatregelen.
Foto: Provincie Drenthe

Assen – Het college van Gedeputeerde Staten stelt aan Provinciale Staten voor om de komende jaren op 13 verschillende thema’s extra ontwikkelingen te stimuleren of mogelijk te maken, met een totaalbedrag van € 52,5 miljoen. Dat blijkt uit de Investeringsagenda 2020-2023, die het college vandaag aan PS heeft gestuurd.
Gedeputeerde Staten realiseren zich ten volle dat de presentatie van de investeringsagenda op een zeer bijzonder moment komt. Toch heeft het college gemeend dat het goed is vast te houden aan de planning en juist nu met een pakket aan investeringen de Drentse samenleving en economie enigszins perspectief te bieden voor de langere termijn. In het coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’, was al een nieuwe Investeringsagenda aangekondigd. En bij de vaststelling van de Begroting 2020 hebben Provinciale Staten daar middelen voor gereserveerd.

Dit stelt het college van GS voor:

Bijzonder proces

De Investeringsagenda 2020-2023 is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Het college heeft alle statenfracties gevraagd om met suggesties te komen voor investeringen. Dat leverde 73 ideeën op, die in gezamenlijkheid zijn besproken en ook door de fracties van een waardering zijn voorzien. Vrijwel alle voorstellen die door een meerderheid positief zijn gewaardeerd, zijn voor het college uitvoerbaar. Daarbij zijn 42 suggesties in meer of mindere mate rechtstreeks in de investeringsagenda opgenomen. Voor 12 voorstellen geldt dat ze prima passen in bestaand beleid en uitvoering mogelijk is zonder een beroep te doen op het budget van de investeringsagenda.
Het college heeft veel waardering voor de open en flexibele manier waarop de statenfracties, de griffie en de ambtelijke organisatie hebben samengewerkt in dit geheel nieuwe proces.
Naast de input die vanuit PS is geleverd, zijn de thema’s waar Gedeputeerde Staten op in willen zetten voor een deel ook gebaseerd op afspraken in het coalitieakkoord, eerder aangenomen moties en actuele externe ontwikkelingen.
Het is de bedoeling Provinciale Staten op 22 april de Investeringsagenda 2020-2023 vaststellen. Daarna zal het college per thema uitgewerkte voorstellen aan PS voorleggen.

 

Reacties