De Wolden bang voor tekorten op jeugdzorg

In Koekange ligt er net kunstgras.
Foto: Pieter groot

Zuidwolde – De gemeente De Wolden is bevreesd voor tekorten op de jeugdhulp. dat schrijft het college in de aanbiedingsbrief bij de kadernota 2020, de opmaat voor de nieuwe begroting. ‘De tekorten in het sociaal domein spelen vele gemeenten parten. Uit onderzoek blijkt dat vooral de jeugdhulp fors is toegenomen. Dit is ook terug te zien in De Wolden. Zonder maatregelen is het de verwachting dat ook in 2019 en daarna een tekort ontstaat op de jeugdhulp’, schrijft het college.

Het college is echter van mening dat de tekorten in de eerste plaats door aanvullende beleidsmaatregelen teruggebracht moeten kunnen worden en zet daar vol
op in. Daarnaast wordt ook een aanvullende bijdrage vanuit het Rijk verwacht, waardoor het tekort verder kan worden teruggebracht.

Nieuwe zaken

Bij het opstellen van de begroting 2019-2022, de nieuwe raads- en collegeperiode, is het collegeprogramma al redelijk uitgewerkt. “Maar dat
betekent niet dat er de komende tijd geen nieuwe zaken kunnen worden opgepakt. Er zijn veel initiatieven vanuit de Woldiger samenleving waar wij oog voor hebben. We zien het als een uitdaging om samen met de raad daarmee aan de slag te gaan.” Dat schrijven burgemeester en wethouders van De Wolden in hun Kadernota 2020.

De kadernota vormt de basis voor het opstellen van de programmabegroting en laat zien hoe de gemeente er financieel voorstaat. Tot en met 2023 zou de gemeente afstevenen op tekorten, maar het college stelt voor een aantal budgetten bij te stellen. Ook wil het college de komende jaren putten uit de algemene reserve en de reserve sociaal domein. Resultaat is een sluitende begroting.

MFA Zuidwolde

Het college stelt de raad voor in 2020 bijna 14,5 miljoen euro te investeren. Hiervan is zoals al langer bekend een groot deel (€ 13,6 miljoen) voor het MFA Zuidwolde. Omdat met het MFA Zuidwolde een fors investeringsbedrag is gemoeid, stelt het college voor om voor de jaren 2020 tot en met 2023 af te wijken van het eerder ingestelde investeringsplafond van circa € 4 miljoen per jaar. Het college houdt echter wel vast aan een gemiddeld totaal investeringsplafond van € 4 miljoen per jaar. Door hiermee te schuiven, lukt het om deze omvangrijke investering voor de periode tot en met 2023 binnen de afgesproken kaders te houden. De overige
investeringen zijn divers. Zo wordt er onder andere, naast de investering in een kunstgrasveld bij KIOS in Ruinerwold, geïnvesteerd in nieuwe kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen in Ruinen en de Wijk. Ook wordt geïnvesteerd in het fietspad Gedempte Hoofddiep Kerkenveld, het verbeteren van evenemententerreinen in de Wijk en Zuidwolde en een urnenmuur in Zuidwolde.

OZB

In de bestaande meerjarencijfers was reeds tot en met 2020 rekening gehouden met een trendmatige verhoging van de OZB met 1,5%. Echter, het college stelt voor om niet automatisch deze trendmatige verhoging van de OZB door te voeren vanaf 2021. Verhoging kan plaatsvinden als hier noodzaak toe is in relatie tot de ambities van de gemeente en de bijbehorende maatschappelijke investeringen.

De raad debatteert donderdag 13 juni in eerste termijn over de nota. Dan houden de fracties ook hun algemene beschouwingen en geeft het college een reactie. Het
raadsdebat begint om 13.30 uur. Op donderdag 27 juni is de verdere behandeling in tweede termijn en neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota 2020. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. De aanbiedingsbrief en de Kadernota 2020 zijn in te zien op de http://dewolden.nl, onder Raad en College/financiën.

Reacties

article
24682
De Wolden bang voor tekorten op jeugdzorg
Zuidwolde – De gemeente De Wolden is bevreesd voor tekorten op de jeugdhulp. dat schrijft het
https://de-wolden.nieuws.nl/nieuws/24682/de-wolden-bang-voor-tekorten-op-jeugdzorg/
2019-05-21T15:19:55+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/77/2018/11/18113829/Vitesse63-kunstgrasveld-opening.jpg
jeugdhulp, kadernota 2020, mfa zuidwolde
Gemeente, Nieuws