Verzuim daalt, uitval stijgt

Foto: thms.nl via Foter.com CC BY

Het aantal verzuimmeldingen van leerplichtigen in de gemeenten Westerveld, De Wolden en Hoogeveen is in het schooljaar 2014-2015 met ruim 25% gedaald ten opzichte van het schooljaar 2013-2014. Het aantal voortijdig schoolverlaters in Westerveld, De Wolden, Hoogeveen en Meppel is daarentegen gestegen.

Dit blijkt uit het jaarverslag van het regionaal bureau Recht op Leren (ROL). Het jaarverslag bestaat uit twee delen: het eerste deel geeft de cijfers weer van het schoolverzuim in Westerveld, De Wolden en Hoogeveen. Het tweede deel gaat over de voortijdig schoolverlaters van dezelfde gemeenten en de gemeente Meppel.

Verzuim Bureau ROL voert de Leerplichtwet uit voor de gemeenten Westerveld, De Wolden en Hoogeveen. Vorig schooljaar ging het om 237 verzuimmeldingen, tegenover 319 het schooljaar eerder. De meest waarschijnlijke verklaring voor de daling is dat meer leerlingen naar het spijbelspreekuur kwamen. In dat spreekuur wordt met leerlingen hun verzuim besproken en worden ze gewaarschuwd voor een eventuele HALT-verwijzing of proces-verbaal. Kwamen in het schooljaar 2013–2014 90 leerlingen op het spreekuur, vorig schooljaar waren dat er 202. Het vaker aanwezig en zichtbaar zijn van de leerplichtambtenaar op school zorgt er mogelijk ook voor dat scholen verzuim of zorg eerder signaleren en zo nodig eerder verwijzen naar hulpverlening. De gemeente Meppel brengt binnenkort eigen cijfers uit.

Voortijdig schoolverlaters

Bureau ROL voert de Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) uit voor Westerveld, De Wolden, Hoogeveen en Meppel. Vorig schooljaar hebben 169 leerlingen voortijdig de school verlaten, tegenover 124 het schooljaar eerder. De RMC-regio Zuidwest Drenthe staat al jaren in de top-10 van het laagste aantal vroegtijdig schoolverlaters. Gezien de geringe stijging afgelopen schooljaar, is de verwachting dat deze regio zich kan handhaven bij de beste tien RMC-regio’s, waarvan er in heel Nederland 39 zijn. De RMC-trajectbegeleiders proberen te voorkomen dat jongeren de opleiding verlaten zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma van havo, vwo of mboniveau 2. Ze werken intensief samen met mbo-scholen om bij dreiging van schooluitval met de school en de jongere een goede oplossing te vinden. Sommige jongeren hebben problemen waardoor het niet goed gaat op school, wat soms leidt tot schooluitval. Andere jongeren hebben een verkeerde studiekeus gemaakt en zijn snel weer op weg geholpen met het vinden van een passende opleiding. Jongeren die voortijdig de school hebben verlaten, worden door de trajectbegeleiders ondersteund bij hun terugkeer naar een opleiding of een werktraject.

Reacties