Vluchtelingen zorgen voor volle raadszaal

Foto: MJ Jonkers

Niet alleen nieuwe bewoners van De Wolden woonden afgelopen donderdagavond als  gast de raadsvergadering bij. Op de publieke tribune zat een vertegenwoordiging van de inwoners van Ruinen en Echten, duidelijk herkenbaar aan hun witte shirts met opschrift.

f60dc367-014e-452b-9b96-8d16379839cc

Buiten hangt een spandoek met de tekst GEEN AZC IN DE WOLDEN en is er wat meer “blauw” op straat dan normaal, binnen heet burgemeester Roger de Groot net als anders iedereen welkom en geeft  daarna nog een duidelijke uitleg vooraf over het functioneren en de etiquette tijdens het inspreken, maar voegt daaraan toe, de inwoners van De Wolden kennende, zich daar eigenlijk geen zorgen over te maken.

Als eerste komt Henk Nijstad aan het woord,  voorzitter Dorpsbelangen Echten, met een helder en duidelijk verhaal over de stand van zaken en de meningsvorming in Echten. Nijstad geeft aan dat in Echten in eerste instantie de schrik overheerste, maar dat DB Echten zich vervolgens eerst goed is gaan informeren, naar Oranje is geweest om daar eens rond te kijken en vervolgens een enquête in het hele dorp heeft uitgedeeld.

2a9bc0a9-cbbc-4bfa-82b2-443cb04ed530

90% van de enquêtes kwam terug en daaruit bleek dat bijna 67% van invullers tegen is en 31% voor,  maar dat laatste dan wel onder voorwaarden. 200 asielzoekers vinden alle geënquêteerden wel het maximum. Het merendeel van de tegenstemmers wil  helemaal geen asielzoekers. 26% heeft zorgen over de veiligheid. Ter verduidelijking meldt Nijstad nog dat 500 asielzoekers in Echten hetzelfde is als 10.000 asielzoekers plaatsen in Zuidwolde. Volgens Nijstad is veiligheid op alle fronten de grootste zorg in Echten. Verder wil DB Echten van de  gemeente de garantie dat school open blijft zolang er een AZC in het dorp is en dat toeristische pijlers zoals het Huus met de Belle ook open blijven zo lang er een AZC in Echten is.

89a81810-4850-4b8b-82fb-ceb78e3b163c

Raadslid Hulst (VVD) vraagt of DB Echten al in gesprek is met de ondernemer van het recreatiecentrum, maar dat is DB Echten nog niet verklaart Nijstad, want de uitslag van de enquête was er nog niet.

Na Nijstad, komt Harry Bronts naar voren, lid van provinciale staten voor de PVV. Een aantal omwonenden van Van Harte bleek de PVV van Drenthe om hulp te hebben gevraagd bij het tegenhouden van de komst van een AZC in hun woonomgeving.

Bronts legt uit namens een aantal omwonenden te spreken. Als eerste noemt hij alle schrikbeelden op die mogelijk angst of weerzin tegen vluchtelingenopvang in het algemeen kunnen veroorzaken. Het idee dat asielzoekers alleen economische vluchtelingen zouden zijn, de angst dat vluchtelingen de oorspronkelijke inwoners gaan  verdringen als het gaat om werk en woningen, dat zorg tegenwoordig meer kost en dat ouderen in de kou blijven staan.  Bronts vond het een schande dat de omwonenden die contact met de PVV hadden gezocht zich blijkbaar niet in staat voelden om dat met de raad of B&W te doen. Verder wilde hij weten in welk stadium de besluitvorming was en of de gemeente het besluit niet al “in achterkamertjes” genomen had, wie er eigenlijk als asielzoekers zouden komen, misschien wel alleen maar alleenstaande mannen, opperde hij. Verder meldde hij dat er mensen nu al  psychische klachten hebben door de eventuele komst van een AZC, dat er veel gevoelens van, angst en onveiligheid zijn en dat hij vreesde dat de “paardenmeisjes” die zich in en rond Echten ophouden voortaan loslopend wild zullen zijn. Bronts noemde verder dat er misschien wel sprake zou zijn van planschade omdat omwonenden die in het bezit zijn van dure dieren daar extra hekwerk omheen gaan plaatsen. Onttrekken van de huisjes van Van Harte aan het toerisme is volgens Bronts funest voor heel Drenthe. Als laatste noemde hij dat de natuur rond het eventueel te creëren AZC deel uit maakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een wettelijk voorgeschreven samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland en dat daardoor aan bebouwing enz. enige beperkingen zijn opgelegd. Hiermee doelde hij ongetwijfeld op uitbreiding van Van Harte, als dat nodig zou zijn voor een AZC. Bronts vermeldde verder nog dat de komst van een AZC tot sociale ontwrichting kan leiden omdat bewoners in een dergelijke situatie tegenover elkaar kunnen komen te staan.

f60dc367-014e-452b-9b96-8d16379839cc

Na het betoog van Bronts werd hem nog een vraag gesteld door Douwe Oosterveen van Gemeentebelangen: “Vertegenwoordigt u een bepaalde groep of een bepaalde beweging ? Wij weten van DB Echten dat dat een democratische beweging is, hoe zit dat bij uw groep?” Antwoord van Bronts was: “Wij zijn gebeld door omwonenden die zeiden “wij worden niet gehoord”.

Na een korte schorsing leest Oosterveen een verklaring van de gezamenlijke fracties voor waarin zij het college vragen om de inbreng nu, eerder en in de toekomst met name van DB Rune en Echten, mee te laten wegen in de onderhandelingen met COA, “dit onderwerp vraagt zorgvuldige afweging”, aldus de fracties.

Burgemeester de Groot meldt dat er een werkgroep geformeerd wordt met een onafhankelijke voorzitter, men heeft zich daar tot en met de avond van de vergadering voor op kunnen geven . Bovendien komt er voor alle inwoners van De Wolden ook nog een inloopavond over dit onderwerp.

f60dc367-014e-452b-9b96-8d16379839cc

Reacties