Economisch Actieplan De Wolden met vijf strategische pijlers

Precisielandbouw.
Precisielandbouw.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Samen met de ondernemers en regiopartners werkt De Wolden aan een gezond en toekomstbestendig ondernemersklimaat. En daarom zijn ondernemers, betrokken partijen en inwoners betrokken bij het maken van het nieuwe economisch actieplan. Daar zijn vijf strategische pijlers uitgekomen.

Het gaat om ondernemersgerichte dienstverlening, ruimte voor ondernemen, sterk & innovatief bedrijfsleven, duurzaam ondernemen en sterk netwerk. Wethouder Gerrie Hempen: ‘Het Economisch Actieplan is op de Woldense manier aangepakt. We hebben het echt samen gemaakt. Een groot deel van onze lokale economie wordt gedragen door de inzet die de ondernemers dagelijks doen om hun bedrijf te laten groeien en bloeien. Daarom hebben de ondernemers een hoofdrol in dit actieplan.’

Toekomstvisie De Wolden

Het Economisch Actieplan is een uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie 2022-2040 met als thema ‘Samen aan zet’. In de Toekomstvisie staan de belangrijkste waarden in gemeente De Wolden, wat moet je uitbouwen, wat moet je koesteren? Waar willen we met z’n allen naar toe ‘groeien’. In het Economisch Actieplan zijn die ambities vertaald naar de uiteindelijke acties die worden ondernomen. Hieronder een greep uit de acties en ambities.

Met ondernemers en medewerkers is de behoefte op het gebied van dienstverlening opgehaald. Hieruit is onder andere de volgende actie gekomen. De Wolden maakt de procedures voor de behandeling van ondernemersinitiatieven inzichtelijker, zodat ondernemers weten wat ze kunnen verwachten ten aanzien van de aan te leveren informatie, de duur van de behandeling, wie betrokken moet worden en wie welke verantwoordelijkheid heeft in het proces.

Ruimte voor ondernemen

Meer ruimte bieden aan recreatieondernemers op het gebied van B&B’s, mini-campings en campers. Maar ook ruimte bieden voor agrarische ondernemers die willen verduurzamen. Stimuleren van vitale winkelcentra in de dorpskernen is een van de actiepunten die onder de pijler sterk en innovatief bedrijfsleven valt. Maar ook het in kaart brengen van de behoefte van starters en ZZP-ers. De Wolden heeft namelijk een uitzonderlijke grote groep ZZP-ers en we willen graag weten of en waar zij ondersteuning nodig hebben.

Duurzaam ondernemen

De Wolden wil toekomstgerichte projecten van agrarische ondernemers subsidiëren door middel van het Transitiefonds Toekomstgerichte Landbouw. Ook willen we ondernemers inspireren en stimuleren om hun gebouwen te verduurzamen en het opwekken van duurzame energie (zon op dak)

De komende periode blijft de gemeente inzetten op het versterken van de rol en de positie van het ondernemersplatform. Uiteraard wordt ook de kracht van de bedrijvencontactfunctionaris ingezet. Maar ook de Gebiedscoöperatie blijven we inzetten om innovatieve projecten op te zetten samen met onze agrarische ondernemers.

Het Economisch Actieplan is geen eindresultaat, maar een uitnodiging om samen te werken aan en te investeren in de economische ontwikkeling van De Wolden.  ‘Samen aan zet!’ om invulling te geven aan de ambities en deze in de komende jaren waar te maken. Maar de huidige tijd vraagt wel dat we snel schakelen indien nodig. Die ruimte moeten we houden.

Het complete Economische actieplan ligt ter inzage tot 12 oktober en is online te vinden op dewolden.nl/inzage.

Reacties

Cookieinstellingen