Bestemmingsplan uitbreiding Hoge Akkers ligt ter inzage

Uitbreiding Hoge Akkers.
Foto: Artizzl Media

Ruinerwold – Er komt eindelijk wat meer schot in de ontwikkeling van de nieuwe fase van bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold. Vanaf vandaag ligt het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding voor iedereen ter inzage. Het gaat om 6,5 hectare grond en het plan sluit aan op perceel Haakswold 11.

Het bedrijventerrein Hoge Akkers wordt uitgebreid met 24 kavels. Op het bestaande terrein is geen ruimte meer beschikbaar. De laatste kavel op het bedrijventerrein is in 2018 verkocht en sindsdien is er veel vraag naar nieuwe kavels. Vorig jaar heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen en daarop is een aantal inspraakreacties gekomen. Deze reacties zijn verwerkt in het huidige ontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van de reacties zijn nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd, na overleg met het waterschap is de waterparagraaf aangevuld, er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld en toegevoegd en daarin wordt rekening gehouden met de bestaande historische en landschappelijke waarden van het gebied.

Landschappelijke inpassing

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt begonnen met aanleg van de landschappelijke inpassing (beplanting). Het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen van 19 mei tot en met 29 juni ter inzage op het gemeentehuis in Zuidwolde. Het plan is ook op internette vinden en wel via dewolden.nl/bestemmingsplan .

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze over dit ontwerpplan en het beeldkwaliteitsplan bij de gemeenteraad indienen. Na de inzagetermijn worden eventuele zienswijzen behandeld en wordt een informatiebijeenkomst ingepland voor alle ondernemers die een optie hebben op een kavel of die op de reservelijst staan. Definitieve besluitvorming op het ontwerpbestemmingsplan vindt na de zomer plaats.

Reacties

Cookieinstellingen