Krijgt Initiatiefrijk De Wolden nog wel een vervolg?

Mina Koes kreeg ook geld uit het fonds.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Zuidwolde – Het is een luid bejubeld fonds in De Wolden: Initiatiefrijk De Wolden. De politieke partijen zijn eensluidend positief over deze subsidieregeling, die lokale initiatieven vanuit de bevolking stimuleert. Er klinken nu echter ook andere geluiden over de (financiële) voortgang van het fonds. De raad stelt donderdagavond de begroting voor 2021 vast.

Van 2015 tot en met 2021 is 2 miljoen euro uit de algemene reserves gehaald voor Initiatiefrijk De Wolden. Er werden al meer dan 100 projecten verblijd met een bijdrage, die overigens alleen werd verkregen wanneer er ook cofinanciering was geregeld en de handen door de aanvragers uit de mouwen werden gestoken. Er is in de dorpen veel bereikt, ook mooi verspreid over de hele gemeente, maar het is de vraag hoe nu verder.

„Voor D66 is het tijd om pas op de plaats te maken en goed te evalueren of en hoe we hiermee verder willen”, zo zei Albert Haar in zijn algemene beschouwing van donderdag. De fractie van de ChristenUnie wil dit geld voortaan niet meer uit de algemene reserve halen, maar grotendeels bekostigen uit het voordelige saldo van de septembercirculaire of andere voordelen. „Wij zijn tegen een structurele inpassing. Dit legt een beslag op onze investeringsruimte van ruim 6 miljoen euro, onverantwoord in deze tijd gezien de onzekere corona perikelen”, stelde Boudewijn Vlot vast namens de CU.

Sociaal domein

Op de gemeentelijke begroting, die komende donderdag moet worden vastgesteld door de gemeenteraad, staat voor 2021 nóg een bedrag van 1 miljoen euro uit de reserves. Wat de PvdA betreft mag, gezien de financiële situatie, best even overgeslagen worden. Mark Turksma wijst daarbij op de tekorten in het sociaal domein, waar 600.000 euro moet worden gevonden. „Als de nood aan de man komt, zijn er ook nog wel andere mogelijkheden. Het is voor de PvdA bespreekbaar om de € 333.000 per jaar voor Initiatiefrijk de Wolden, desnoods een jaartje over te slaan. Initiatiefrijk De Wolden is belangrijk en een goede steun in de rug voor allerlei initiatieven, maar bezuinigen is keuzes maken. En de PvdA kiest dan, als uiterste middel, voor een of enkele jaren pauze voor Initiatiefrijk als we daarmee dramatische bezuinigingen binnen het sociaal domein kunnen voorkomen of verzachten.”

Namens de grootste fractie in de raad, Gemeentebelangen, is Petra Haanstra met haar fractie nog steeds zeer ingenomen met de regeling. Wat Gemeentebelangen betreft mag Initiatiefrijk De Wolden voor de toekomst structureel gemaakt worden, zodat het fonds alsnog een definitief karakter kan krijgen.

Reacties