Raadsvergadering in De Wolden afgelast

Foto: Artizzl media

Zuidwolde – In heel veel gemeenten zijn de raadsvergaderingen van deze maand afgelast in verband met de situatie rond corona. Daarbij moet zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat groepen mensen bij elkaar komen en elkaar kunnen besmetten. Gemeente De Wolden is hierin geen uitzondering. De raadsvergadering 26 maart gaat daarom niet door. Er stond al niet heel veel op de agenda, het opiniërend debat over het evenementenbeleid was de hoofdmoot op de agenda. Dit wordt uitgesteld.

Dit is besloten door het presidium van De Wolden. Daarbij is gelet op het advies van Binnenlandse Zaken (BZK). Het ministerie raadt aan om vergaderingen die niet strikt noodzakelijk zijn uit te stellen maar laat een uiteindelijk besluit over aan gemeenten zelf. In ieder geval mag er bij raadsvergaderingen op dit moment geen publiek zijn.

De vraag werd gesteld of de raadsvergadering dan niet digitaal kon plaatsvinden. In veel scholen en bedrijven wordt nu immers veel digitaal overlegd of lesgegeven. Een probleem voor raadsvergaderingen is,  dat raadsbesluiten alleen rechtsgeldig zijn als de raad fysiek bijeenkomt, dus als er echt voldoende raadsleden bij elkaar komen in de raadszaal. Dit hoeft niet de voltallige raad te zijn, maar er moet wel een quorum worden gehaald. Dit houdt in dat minstens de helft van het aantal raadsleden aanwezig moet zijn.

Wettelijk

Zonder fysieke raadsvergadering kunnen er geen rechtsgeldige raadsbesluiten worden genomen. Digitale besluitvorming is wettelijk niet mogelijk. Wat wel kan, is dat tijdens een digitale raadsvergadering wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan stemming. Als daaraan geen behoefte is, kan onder deze ‘uitzonderlijke omstandigheden’ een besluit geacht worden te zijn genomen, aldus het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat besluit moet dan wel in de eerstvolgende fysieke raadsvergadering, met terugwerkende kracht, formeel worden bekrachtigd. Als burgers of bedrijven door een besluit benadeeld kunnen worden, is er geen mogelijkheid om besluiten met terugwerkende kracht te bekrachtigen.

In de raadsvergadering van 26 maart zouden alleen besluiten over hamerstukken worden genomen, besluiten dus over kwesties waarover alle raadsleden het in principe eens zijn. De griffie van De Wolden stelt voor (mede namens burgemeester Roger de Groot) de beraadslagingen over de hamerstukken digitaal te voeren. In de digitale beraadslaging wordt nagegaan of er behoefte is aan stemming. Als bij deze hamerstukken geen behoefte is aan stemming, wordt geacht het besluit te zijn genomen en wordt dit in de eerstvolgende fysieke vergadering formeel bekrachtigd, met terugwerkende kracht. De gemeenteraad is het hiermee eens. Dit heeft het voordeel dat aan aantal zaken niet stil komen te liggen.

 

Dossier: Corona nieuws

Reacties