PFAS lijkt geen groot probleem in De Wolden

Afgegraven grond in Ruinen.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Zuidwolde – Binnen de gemeente De Wolden leveren graaf- en bouwwerkzaamheden geen stikstofdepositie op richting de Natura 2000-gebieden. Dat blijkt uit berekeningen, zo meldt het college van B en W aan de gemeenteraad.

Het komt vooral door de geringe omvang van de werkzaamheden en de bijbehorende stikstofuitstoot, als ook de ligging van projecten ten opzichte van het Natura 2000-gebied. Vorig jaar sloeg de gemeente bij de aanleg van het kunstgrasveld van de vv Ruinen de afgegraven grond nog vlak buiten het dorp op, puur uit voorzorg. De berekeningen werden gemaakt met een Aerius-calculator.

Het college beloofde vorig jaar september om de raad blijvend te informeren over de stand van zakenrond de PFAS-uitstoot. Binnen de ambtelijke organisatie van De Wolden werd een werkgroep samengesteld die de diverse ontwikkelingen in het stikstofdossier volgt en zorg draagt voor een goede interne en externe afstemming met de diverse betrokkenen. In de afgelopen maanden is de gemeente praktisch met het verlenen van vergunningen omgegaan. Kleinschalige (bouw)projecten werden niet belast met het verplicht uitvoeren van een stikstofberekening. Hierbij werden de initiatiefnemers wel gewezen op de mogelijke (juridische) consequenties. Grootschalige projecten zijn wel getoetst in het kader van de bestemmingsplanprocedure of het vergunningenproces. Dat leverde de kennis op dat de uitstoot in De Wolden gering is.

Herziene versie

Door de release van de herziene versie van de Aerius-rekentool is het ook weer mogelijk om agrarische activiteiten uit te rekenen. „De verwachting is dat de vergunningverlening voor deze branche ook weer op gang gaat komen”, stelt het college vast. De bevoegdheid voor het verlenen van natuurvergunningen of het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) op grond van de Wet Natuurbescherming ligt echter bij de Provincie Drenthe. Onder voorwaarden kan een natuurvergunning of vvgb verstrekt worden. Een voorwaarde is dat de aanvraag in overeenstemming moet worden gebracht met de nieuwe beleidsregels. Vervolgens kan worden bepaald of de emissie reducerende maatregelen voldoende zijn en een natuurvergunning of vvgb kan worden verleend.

Het stikstof-dossier is volgens het college nog niet afgesloten. „Dit jaar volgen nog meer landelijke en provinciale ontwikkelingen om het stikstofprobleem verder op te lossen.”

Reacties