Provincie zet inzet op armoede, laaggeletterdheid en zorglandschap

Taalbingo tegen laaggeletterdheid, hier in Ruinen.
Foto: Artizzl Media

Assen – Gedeputeerde Staten van Drenthe blijven inzetten op een sociaal Drenthe. Het onderzoek naar overerfbare armoede en laaggeletterdheid gaat verder. Ook blijft de provincie het Drents Zorglandschap ondersteunen. Het college is tot slot positief over de resultaten van het programma Krimp en Leefbaarheid in de afgelopen periode. In het coalitieakkoord is afgesproken de inzet op sociaal voort te zetten en uit te bouwen door een sociale agenda voor Drenthe op te stellen. In totaal verstrekt provincie Drenthe 1.026.783,- euro subsidie aan de sociale projecten.
In 2017 is de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Alliantie van Kracht begonnen met een onderzoek naar intergenerationele armoede en hoe dit doorbroken kan worden. Zo zijn er gesprekken gevoerd met families in de Veenkoloniën die langdurig in armoede zitten, door een ervaringsdeskundige en onderzoeker van de universiteit. De rol van de ervaringsdeskundige bleek hierin erg waardevol en heeft geleid tot een beter inzicht in de vaak complexe problematiek. De serie ‘Uit het moeras’ in Dagblad van het Noorden geeft hierin een inkijk.

Laaggeletterdheid

Ruim 45.000 Drenten zijn laaggeletterd. Hierdoor kunnen zij vaak niet goed meedoen op het werk en ondervinden zij hinder in de dagelijkse praktijk. Samen met het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe blijft provincie Drenthe in 2020 inzetten op het monitoringsonderzoek en de impactmeting onder laaggeletterden. Zo zijn er taaltrajecten opgezet en is een derde van de deelnemers na het basisvaardighedentraject actiever op de arbeidsmarkt. Mensen hebben eerder een baan, functioneren beter in hun werk of doen vrijwilligerswerk. Per gemeente is via de laaggeletterdenkaart in beeld gebracht wat de impact is van de werkwijze.

Ouderenzorg 

De agenda van Zorglandschap Drenthe focust zich op zorg voor ouderen, de keten bij geestelijke gezondheidszorg en preventie. Samen met de gemeenten en Zilveren Kruis worden op regionale schaal afspraken gemaakt waarmee de zichtbaarheid van de regio naar o.a. het Rijk wordt vergroot. De rol van de provincie is hierin procesbegeleider.
In lijn met het coalitieakkoord werkt de provincie hard aan een sociale agenda. Dankzij gesprekken met alle gemeenten, maatschappelijke partijen en andere betrokkenen zijn de grote lijnen voor deze agenda in beeld gebracht. Gedeputeerde Hans Kuipers is in het college de trekker van dit proces: “De betrokkenheid in deze samenwerking is groot en dat is geweldig om te zien. Het college vindt het belangrijk dat iedereen in Drenthe mee kan doen in de maatschappij en iedereen doet er toe. De komende maanden worden de contouren van de agenda uitgewerkt naar concrete thema’s en projecten. Samen met de gemeenten en andere partners blijven we in gesprek over waar we ons op focussen en welke rol en inzet vanuit de provincie daarin gewenst en mogelijk is.” De sociale agenda zal medio zomer 2020 gereed zijn.

Reacties