Verplichte behandeling bij psychische stoornis

Gemeentehuis De Wolden baadde vorig jaar al in oranje licht.
Foto: Kim Stellingwerf

Zuidwolde – De GGD Drenthe gaat voor de gemeente De Wolden het onderzoek doen naar mensen die mogelijk verplicht moeten worden behandeld voor een psychische stoornis. Het is een verplichting van de gemeenten die geregeld is in de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ). De Drentse gemeenten gaan dit uitbesteden aan de GGD Drenthe. Het college heeft hiermee ingestemd.
Inwoners kunnen voortaan melden als ze zich zorgen maken over iemand die misschien zichzelf of anderen iets aandoet. De gemeente moet dan onderzoeken welke hulp er nodig is. Het kan ook zijn dat iemand in crisis raakt en verplichte zorg nodig heeft. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; hij neemt een crisismaatregel.

In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling. En ook in de zorg en ondersteuning daarna. De gemeente heeft de uitvoering van het meldpunt en het onderzoek ondergebracht bij de GGD. De uitvoering van de hoorplicht gaan de GGD en Zorgcentrale Noord uitvoeren.

Financiële middelen

In de programmabegroting 2020-2023 zijn binnen Programma De Wolden een veilig thuis, de voor De Wolden beschikbaar gestelde middelen Wvgzz opgenomen. Het Rijk heeft € 466.753,- beschikbaar gesteld voor Drenthe voor uitvoering van de Wvggz. Dat budget lijkt toereikend om de uitgaven te kunnen opvangen. De kosten voor de uitvoering van het verkennend onderzoek (€ 256.195) en de hoorplicht (€ 30.000) bedragen voor Drenthe € 286.915. Het aandeel van de gemeente De Wolden is € 10.539.

 

Reacties