Tóch weer financiële voordelen voor gemeente

Gemeentehuis De Wolden baadde vorig jaar al in oranje licht.
Foto: Kim Stellingwerf

Zuidwolde – De septembercirculaire van het Rijk pakt gunstig uit voor De Wolden. Het gaat om ene bedrag van 560.000 euro in 2020 tot 952.000 euro in 2023. In de gemeenteraad werd hier vorige maand al op gespeculeerd, nadat een financiële tussenbalans vooral vanwege de mei-circulaire juist minder goed uitpakte.

De circulaire geeft inzicht in de toekomstige uitkeringen uit het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van een gemeente. Het jaar 2019 laat een gering voordeel zien van € 46.000 ten opzichte van de begroting. In de jaren 2020-2023 is er sprake van aanzienlijke voordelen ten opzichte van de eerder verschenen meicirculaire. De voordelen bedragen € 560.000 in 2020 oplopend tot € 952.000 in 2023, met nog een piek in 2022.

Oorzaken

De voornaamste oorzaken van de voordelen zijn het hogere accres (aanpassing van de uitkering aan de gemeenten op basis van de daadwerkelijke inkomsten van het Rijk), een hogere uitkeringsfactor en een voor De Wolden gunstige wijziging van verdeelmaatstaven.
Volgens het college zijn er nog vele onzekerheden over financiële ontwikkeling. Daarom lijkt het het college verstandig om niet de gehele hogere uitkering direct te verwerken in de begroting.

Heroverwegen

Het college stelt de raad voor om een deel van de positieve uitkomsten van de septembercirculaire in te zetten voor het heroverwegen en terugdraaien van een aantal uitgewerkte ombuigingsmaatregelen en dekkingsvoorstellen voor de komende jaren. Het gaat om in totaal € 129.600. Het resterende overschot van deze positieve uitkomsten, dat richting 2023 oploopt naar een bedrag van € 823.272, wil het college vooralsnog in de zak houden. Dat geld is volgens het college mogelijk nodig voor de opvang van toekomstige herverdeeleffecten die voortvloeien uit de herziening van het verdeelstelsel Gemeentefonds. Maar ook onder meer voor de onzekerheden over het accres, de gevolgen van de stikstofregeling en het BTW-compensatiefonds.

Reacties