Kruisingsvlak kruising busstation wordt 30 kilometerzone

Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Er komt een 30 kilometerzone op het kruisingsvlak van de Hoofdstraat, Steenbergerweg en Meppelerweg, waarbij de voorrangssituatie wordt opgeheven. Dat heeft het college van B en W besloten. Tevens wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om er een verhoogd rood kruisingsvlak van te maken met middengeleiders. Totale kosten: 180.000 euro.

Een en ander is de uitkomst van een dialoogavond met bewoners en een raadsdebat van 18 oktober. Het college gaat ervan uit dat door een 30 kilometerzone in te stellen de snelheid van het verkeer afneemt. ‘Binnen een 30 km-zone mag de voorrang op een kruispunt niet geregeld zijn met borden en haaientanden en een rood kruisingsvlak zorgt voor extra attentie’, stelt het college vast. ‘De verhoging van het kruisingsvlak heeft een afremmend effect en de oversteekbaarheid van de Hoofdstraat Noord, Steenbergerweg en de Meppelerweg verbetert door de aanleg van middengeleiders.’

Situatieschets zoals het moet worden.

In het raadsdebat werd duidelijk dat dat de raad een tweetal opties wilde uitvoeren, namelijk het invoeren van een 30 kilometerzone en het treffen van verkeersremmende maatregelen, waardoor tevens de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers verbetert. Door het instellen van een 30 kilometerzobe verandert ook de voorrang. Op dit moment wordt de voorrang geregeld en hebben bestuurders op de Steenbergerweg-Meppelerweg voorrang. Straks heeft verkeer van rechts voorrang.

Busstation

Door de raad werd ook aangegeven dat op termijn het verplaatsen van het busstation een optie zou zijn. Hierdoor ontstaat er meer ruimte en is het mogelijk een rotonde aan te leggen. Gezien de grote impact op het gebied en de financiële consequenties is door het college besloten om te kiezen voor maatregelen die makkelijker kunnen worden gerealiseerd en die op dit moment minder impact en minder grote financiële gevolgen hebben.

Om de doorstroming van het verkeer te waarborgen, is de kruising Hoofdstraat – Steenbergerweg een schakel in de verkeersafwikkeling richting de N48. Bij de verkeersstructuur Zuidwolde is de rondweg naar de N48 bewust aangesloten op de Steenbergerweg. Door het aanbrengen van de genoemde maatregelen wordt de doorgaande route naar de N48 minder aantrekkelijk. Het aanbrengen van middengeleiders zal verder uitgewerkt moeten worden om te zien of er genoeg opstelruimte is en of de draaicirkels voldoende zijn. Eventueel moeten de Meppelerweg, Hoofdstraat Noord en de Steenbergerweg verbreed worden. Het verbreden kan ten koste gaan van groen, parkeerplaatsen en kabels en leidingen.

Alternatief

Een alternatief is het verplaatsen van het busstation, waardoor ruimte ontstaat om een rotonde te realiseren. Op dit moment is de keus gemaakt gezien de grote impact van deze optie, om het busstation niet te verplaatsen. Op termijn kan deze optie volgens B en W opnieuw onderzocht worden, waarbij de gebiedsontwikkeling meegenomen wordt en de HUB (multimodaal knooppunt met voorzieningen: busstation Zuidwolde). Een ander alternatief is het instellen van een 30 km zone en geen middengeleiders aanbrengen. Hierdoor blijft de doorstroming gegarandeerd maar zullen de voetgangers de oversteek als onveilig blijven ervaren.

 

Reacties