Gemeente tast in reserves om ambities te realiseren

Foto:

Zuidwolde – Als het aan het college van B en W van De Wolden ligt, wordt geld uit de algemene reserve gehaald om de ambities voor 2019 te realiseren.  Dat blijkt uit de programmabegroting 2019-2022, die vandaag is gepresenteerd. Basis is het collegeprogramma ‘Duurzaam, doen en dichtbij’, dat in april van dit jaar tot stand kwam.

‘Met veel ambitie en energie gaan we aan de slag om De Wolden een duurzame toekomst te geven. Dat doen we onderscheidend en op nieuwe manieren. Wat niet verandert is dat wij in al ons doen en laten onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal stellen’, schrijft het college in zijn aanbiedingsbrief.

Het is de eerste begroting van het nieuwe college, dat begin dit jaar na de gemeenteraadsverkiezingen aantrad. De begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De begroting 2019 is deels een uitwerking van de Kaderbrief, die in juni door de raad is vastgesteld.

Financieel gezond

Net als vorig jaar laat de begroting zien dat De Wolden nog altijd financieel gezond is. Ook de vermogenspositie is goed. De woonlasten nemen nauwelijks toe en de komende vier jaar heeft de gemeente in totaliteit een overschot op de begroting. De woonlasten per huishouden laten een lichte stijging zien. Ze komen uit op bijna 716 euro. De stijging is 1,65 procent; dat is minder dan een euro per maand per huishouden. De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt alleen trendmatig verhoogd met 1,5 procent.

Uitgangspunt is een 100 procent kostendekkende afvalstoffenheffing. In De Wolden komt deze heffing volgend jaar uit op ruim 197 euro per huishouden. Dat is een stijging van 3 procent ten opzichte van 2018. Oorzaken zijn onder meer hogere verwerkings- en inzamelkosten (door het extra legen minicontainers) en lagere opbrengsten van gescheiden ingezamelde grondstoffen.

De rioolheffing gaat met 0,7 procent omhoog. Dat laatste heeft te maken met het watertakenplan Fluvis 2016-2021, waarin is vastgelegd dat deze heffing de komende twintig jaar jaarlijks met 1,50 euro stijgt om de watertaken kostendekkend te kunnen houden.

In evenwicht

De begroting 2019 vertoont een tekort van ongeveer 327.000 euro, maar de jaren daarna laten telkens overschotten zien van respectievelijk 316.000, 351.000 en 76.000 euro. “Hoewel 2019 een tekort laat zien, vinden we dat de programmabegroting 2019-2022 structureel en reëel in evenwicht is. Onze financiële positie geeft daarom nog steeds het vertrouwde gezonde beeld”, aldus het college. Ook vindt het college het tekort in 2019 acceptabel vanwege de vele ambities die het college voor de komende jaren heeft.

Die ambities zijn onder meer terug te vinden in de investeringen. Het college vraagt de raad voor de komende collegeperiode gemiddeld vier miljoen euro per jaar vrij te maken. “We gaan graag met de raad in gesprek om te komen tot een weloverwogen invulling daarvan”, aldus B en W.

Het college wil opnieuw een aantal fietspaden aanleggen. Voor 2019 zijn in beeld een recreatief fietspad verlengde Veldpad Koekangerveld/Marterhaar en een fietspad langs de Havelterweg in Ruinerwold. Het plan is ook om de aanleg van een fietspad langs het Gedempte Hoofddiep in Kerkenveld voor te bereiden. Voor deze projecten is 543.000 euro nodig.

Andere investeringen zijn onder meer uitbreiding en aanpassing van de brandweerkazerne Ruinen (252.000 euro) en extra maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N375 (750.000 euro).

Verzilverlening

Het college steunt met 1 miljoen euro de introductie van de ‘Verzilverlening’. Met deze lening kunnen onze oudere inwoners de overwaarde van hun woning gebruiken om hun huis aan te passen, zodat ze er langer kunnen blijven wonen.

Het college stelt ook voor om de regeling ‘Initiatiefrijk De Wolden’ voort te zetten. “Het is een succes gebleken gezien de vele verzoeken die de gemeente in het verleden heeft ontvangen en ook grotendeels heeft kunnen honoreren”, aldus het college. Het is een speerpunt in het collegeprogramma om door te gaan met de regeling ‘Initiatiefrijk De Wolden’. B&W vragen aan de gemeenteraad om hiervoor de algemene reserve te benutten tot aan een bedrag van één miljoen euro.

De raad behandelt de begroting op donderdag 8 november. De raadsvergadering begint om 13.00 uur. De aanbiedingsbrief en de begroting 2019 zijn in te zien op de website dewolden.nl.

Reacties