De Wolden stimuleert langer thuis wonen

Archief 2015 optocht Ruinen.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – De gemeente De Wolden wil de bewustwording onder haar inwoners ten aanzien van de toekomstbestendigheid van hun woning vergroten. Daarom wil De Wolden aanhaken bij de provinciale bewustwordingscampagne ‘Lang zult u wonen.’

De provincie biedt alle Drentse gemeenten aan om kosteloos aan te haken bij de bewustwordingscampagne die zij opzetten. De campagne sluit goed aan op de tekst hierover in het collegeprogramma 2018-2022 in de programma’s Duurzaam leven en Gezond meedoen in De Wolden. Tevens wordt een dergelijke campagne genoemd als een van de actiepunten in het Woonplan 2017-2022 van De Wolden.

Regelingen

De campagne zet inwoners volgens het college van B en W aan het denken en biedt de kans om de bekendheid van regelingen die in ontwikkeling zijn te vergroten. ‘We willen inwoners stimuleren en faciliteren bij het realiseren van hun wens om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Voor inwoners die daar gebruik van willen maken, zijn verschillende financiële regelingen in ontwikkeling (geen onderdeel van dit plan van aanpak). Daarmee kunnen we hen stimuleren en faciliteren om aanpassingen en/of verbeteringen in de woning aan te brengen ten behoeve van de toekomstbestendigheid van de woning en het wooncomfort’, aldus B en W.

Urgentie

Het gebruik maken van regelingen is geen doel op zich. ‘Belangrijker is dat we inwoners door middel van deze campagne informeren over de urgentie en de mogelijkheden, zodat zij zelf in actie (kunnen) komen. Om te zorgen dat de website ‘Lang zult u wonen’ wordt gevuld met de juiste (selectie van) informatie en tevens zo compleet mogelijk is, voert de gemeente in de eerste fase een inventarisatie uit. ‘Maar we zijn ons ervan bewust dat het lanceren van de website alleen niet voldoende is om het bewustzijn onder inwoners te vergroten. De basiscampagne is echter breder. We kunnen ook gebruik maken van foldermateriaal, meeliften met persmomenten en -berichten, aanhaken op campagnes via sociale media, en dergelijke. De boodschap van de campagne moet niet te breed of te belerend zijn. Daarom ligt de focus op langer zelfstandig wonen en is het thema duurzaamheid wel aangehaakt, maar geen extra boodschap op zich.’

Capaciteit

De provincie betaalt de kosten voor de basiscampagne voor alle Drentse gemeenten. In de eerste fase vraagt het daarom alleen capaciteit van medewerkers om de inventarisatie uit te voeren. De kosten voor een verdiepende campagne, zoals de organisatie van bijeenkomsten, komen wel voor rekening van de gemeente. Op basis van de resultaten van de inventarisatie (fase 1) wordt besloten hoe de verdiepende campagne wordt ingezet. Vooruitlopend hierop wordt in de komende periode alvast een budget opgenomen in de begroting voor 2019. ‘We trekken zoveel mogelijk in gezamenlijkheid op met Hoogeveen om de campagne te realiseren met minimale (financiële) inspanningen. We komen echter tot een aanpak en het resultaat passend bij de werkwijze van De Wolden.’

Reacties