Extra impuls voor behoud akker- en weidevogels

Kievit
Foto: Shutterstock

Assen – De provincie Drenthe heeft ruim twee miljoen extra Europees geld beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling ‘Agrarisch Natuurbeheer 2019-2021’. Een stevige impuls. Gedeputeerde Henk Jumelet: “We weten dat de biodiversiteit onder druk staat. Met alleen een financiële bijdrage lossen we dat grote vraagstuk niet op, maar dit draagt wel bij aan samenwerking die nodig is voor het versterken van leefgebieden van flora en fauna.”

Deze bijdrage biedt mogelijkheden voor boeren die akkerland willen gaan gebruiken voor het creëren van leefgebieden voor akkervogels, zoals patrijs, gele kwikstaart en veldleeuwerik door bijvoorbeeld het inzaaien van braakstroken. De subsidieregeling verloopt via de organisatie Agrarisch Natuurbeheer Drenthe (AND).

De subsidieregeling is onderdeel van het landelijke subsidiestelsel ‘Natuur- en Landschapsbeheer’, bedoeld voor behoud en de ontwikkeling van agrarische natuurgebieden en landschappen. Het bedrag is beschikbaar gesteld voor de komende drie jaar, 650.000 euro per jaar. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “Deze regeling sluit ook aan bij eerdere oproepen van Provinciale Staten om ons sterk te maken voor behoud van onder andere boerenlandvogels en vlinders. Om daadwerkelijk het verschil te maken heb je de hele keten nodig: ecologie en economie. Onze inzet is en blijft erop gericht om op die samenwerking te versterken.”

Collectief

De Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe treedt op als tussenpersoon tussen de overheid en de agrarische ondernemer. Zij organiseert als collectief het agrarisch natuurbeheer in Drenthe. Boeren kunnen bij het AND de subsidie aanvragen. Voorzitter Henk van ’t land: “Het is goed dat boeren naast het bedrijfsmatige ook aandacht hebben voor natuur en landschap. Door middel van deze subsidie worden zij gesteund en zorgt het AND ervoor dat het zo efficiënt mogelijk wordt georganiseerd.”

Drentse soorten

In Drenthe ligt de focus op behoud van vogelsoorten als de patrijs, kievit en veldleeuwerik op grote open akkerbouwgebieden in bijvoorbeeld de Veenkoloniën. Ook is er aandacht voor de leefgebieden van vogels als de geelgors en insecten vlinders) door juist in de kleinschalige gebieden in het esdorpenlandschap maatregelen te nemen. Het beheer van landschapselementen en de aanleg van kruidenrijke stroken langs percelen zorgen ervoor dat deze soorten goed gedijen in de omgeving.
Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op http://www.agrarischenatuurdrenthe.nl.

Reacties