Ledenvergadering Dorpsbelangen Zuidwolde

Foto: welzijndewolden

Vanavond, maandag 20 april is er om 20.00 uur algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Zuidwolde in de Boerhoorn. Alle leden zijn van harte welkom deze bij te wonen.

De agenda

  1. Opening.
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2014
  4. Jaarverslag van de secretaris
  5. Financieel jaarverslag van de penningmeester
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Benoeming Kascommissie voor 2015
  8. Bestuursverkiezing Aftredend: Henk Stok (niet herkiesbaar). Het bestuur doet een dringend beroep op leden die zitting      willen nemen in ons bestuur. Opgave kan via het secretariaat.
  9. Rondvraag

PAUZE.                                                                           ZwembadRuinen_zpsc9831c56

Na de pauze informatie over de stand van zaken betreffende verzelfstandiging van de Boerhoorn en zwembad de Waterlelie.

Alle vergaderstukken zijn te downloaden op de website van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde: www.dorpsbelangenzuidwolde.nl

locatie_zuidwolde

Reacties