Onderzoek naar bodem en grondwater in Oude Diep

Foto:

Mantinge – In opdracht van de provincie Drenthe doet Prolander in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoek naar de bodem en het grondwater in en rond het Mantingerveld, het Mantingerbos en het Oude Diep. In oktober plaatsen Arcadis en WARECO 60 extra peilbuizen om aanvullende informatie te verzamelen over de opbouw van bodem en grondwater. Daarnaast wordt 32 keer geboord om het moeilijk doorlaatbare keileem te lokaliseren.

Om maatregelen te kunnen nemen is meer kennis van bodem en water nodig. Het huidige grondwater-meetsysteem is niet optimaal. Met het plaatsen van 60 extra peilbuizen willen Prolander en het Waterschap het gebied beter in beeld krijgen. Het peilbuizen-netwerk ligt verspreid in en rond het Mantingerveld, het Mantingerbos en het beekdal Oude Diep (zie kaart). Het plaatsen van de peilbuizen duurt ongeveer zes weken. Omdat grondwaterstanden over een langere tijd sterk schommelen blijven de peilbuizen circa tien jaar staan. Het plaatsen van een peilbuis neemt ongeveer één dag in beslag. Voor omwonenden verwachten Arcadis en Wareco geen (geluids-)hinder. Karakteristiek voor het gebied is een laag van keileem. Op 32 plekken worden boringen gedaan om te zien waar keileem in de grond zit en hoe dik en diep die lagen zijn. De aanwezigheid van moeilijk doorlaatbare keileem in de bodem is bepalend voor de waterhuishouding in het gebied.

Brede Kijk

In het Mantingerzand, het Mantingerbos en het beekdal Oude Diep werken de provincie Drenthe, de gemeenten, het Waterschap en natuurorganisaties samen met inwoners en ondernemers aan een toekomstbestendig en gevarieerd landschap. Behalve herstel van natuur en landschap speelt ook het realiseren van extra waterberging een belangrijke rol. Natuurontwikkeling en verbetering van de landbouwstructuur gaat in dit gebied hand in hand. We houden rekening met de wensen van bewoners. De mogelijkheden om het gebied voor recreanten aantrekkelijk te maken en te houden worden verkend. Het uitgangspunt voor Brede Kijk op het Oude Diep is de balans tussen beleven, benutten en beschermen van de natuur.

Reacties